Rodina, majetek a ochrana práv

Převody majetku a úschovy

Ochrana věřitele

Úprava spoluvlastnictví

Manželské majetkové právo

Statut svěřenského fondu

Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích

Vzdání se plnění ze svěřenského fondu

Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti